Zagotovite zaščito ljudi in premoženja pred požarom.

Uporabite prednosti sistema za samodejno javljanje požara. Vgrajujemo sisteme, ki zagotavljajo visok nivo varnosti in so hkrati enostavni za upravljanje in vzdrževanje. Vrsta in število elementov je odvisna od samega objekta in z njim povezane dokumentacije.

Zagotovite zaščito ljudi in premoženja pred požarom 

uporabite prednosti sistema za samodejno javljanje požara. Vgrajujemo sisteme, ki zagotavljajo visok nivo varnosti in so hkrati enostavni za upravljanje in vzdrževanje. Vrsta in število elementov je odvisna od samega objekta in z njim povezane dokumentacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Protipožarni sistemi

Sistem za avtomatsko javljanje požara uporabljamo za zgodnje odkrivanje požara na varovanem območju. Naši sistemi zagotavljajo varnost za različne zahteve in so preprosti za uporabo tako za vzdrževalce zgradb kot tudi za gasilce. Ob prvem znaku nevarnosti sprožijo alarm, aktivirajo sistem za zvočno vodenje evakuacije in sprožijo sistem za gašenje.

Požar na objektu navadno povzroči največjo škodo, največkrat pa ogroža tudi človeška življenja. Ko pa gre za požar v poslovnih prostorih ali proizvodnji, pa smo lahko prepričani tudi o tem, da bo prekinjen poslovni proces. Sistem za zgodnje odkrivanje in javljanje požara je zato najpomembnejši element pri varovanju objekta. Ko ga načrtujemo pa se moramo vprašati, kje se bo sistem uporabljal in komu je pravzaprav namenjen.

Tipični primeri uporabe

 • zaščita objektov in zgradb,
 • zaščita ljudi (v bolnišnicah, domovih za starostnike, vrtcih in podobno),
 • zaščita posameznih strojev in delov opreme v tehnološkem procesu,
 • preprečevanje prekinitve proizvodnih procesov,
 • preprečevanje širjenja požara na okoliške objekte.

Sodobni elektronski sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požara so ključnega pomena v celotnem paketu ukrepov zagotavljanja požarne varnosti. Požar zaznajo v najzgodnejši fazi in v največji možni meri pripomorejo k učinkovitosti vseh ostalih ukrepov za preprečitev širjenja požara in s tem nastanka večje gmotne škode ali ogrožanja človeških življenj.

Osnovni elementi

 • požarna centrala,
 • optični javljalniki,
 • termični javljalniki,
 • ročne tipke,
 • moduli za krmiljenje klimatskih naprav, dvigal itd.,
 • sirene.

Na podlagi dolgoletnih  izkušenj, vgrajujemo sisteme zananih proizvajalcev: Siemens, Laborstrauss, trenutno pa je najaktualnejša oprema proizvajalca GlobalFire.

Projektiranje

Pred pričetkom del je potrebna izdelava projekta za izvedbo (PZI), v katerem se določi število potrebnih elementov in njihova funkcijska povezanost v sistem. Po izgradnji sistema, mora tega pregledati tudi neodvisna ustanova, ki ima ustrezna pooblastila. Ta izda potrdilo o brezhibnem delovanju, ki velja 5 let (oz. do spremembe v sistemu avtomatskega javljanja požara).

Navkljub vsemu pa je potrebno sistem za javljanje požara nenehno nadzorovati – s stalno prisotnostjo ljudi na objektu ali s prenosom podatkov v podjetje, ki ima licenco za požarno varovanje objektov.

Vzdrževanje in servisiranje

Za zanesljivo delovanje sistemov je potrebno sisteme za avtomatsko javljanje požara redno vzdrževati in servisirati, vsaj dvakrat letno. V skladu s pravilnikom o preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite mora zavezanec zagotoviti redno strokovno vzdrževanje pod naslednjimi pogoji:

 • izvajalec vzdrževanja sistemov je lahko vgraditelj sistema,
 • proizvajalec opreme ali podjetje, ki je pooblaščeno od proizvajalca opreme, ki je vgrajena na vašem objektu,
 • izvajalec mora imeti licenco za opravljanje tehničnega varovanja,
 • vzdrževanje se opravlja v skladu z navodili proizvajalca.